Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nails by Selcan en een cliënt waarop Nails by Selcan deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 Inspanning nagelstudio

Nails by Selcan zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3 Afspraken

Een afspraak die telefonisch, in de studio, per e-mail per sms of whatsapp gemaakt zijn, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 voorafgaande aan de afspraak melden aan Nails by Selcan middels bekend telefoonnummer 06-48432981.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent Nails by Selcan 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Nails by Selcan de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Nails by Selcan moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4 Betaling

Nails by Selcan vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in nagelstudio Nails by Selcan. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nails by Selcan vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de aangegeven in de salon. Aanbiedingen in advertertenties zijn geldig in de looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

  Alle betalingen dienen vooraf te geschieden. Is een betalingsovereenkomst overeengekomen dan dient
  de factuur binnen afgesproken termijn aan te voldoen na factuurdatum, zulks zonder compensatie of opschorting en zonder aftrek van kosten of kortingen, betaald te worden.

4.2 Betalingen worden steeds geacht te zijn geschied ter voldoening van de openstaande rente, de invorderingskosten en vervolgens van de oudste openstaande factuur.

4.3 Indien de kredietwaardigheid van de afnemer daartoe, naar het uitsluitend oordeel van verkoper, aanleiding geeft, kan verkoper vooruitbetaling, aflevering onder rembours of nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

4.4Indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door Nails by Selcan is ontvangen, is de opdrachtgever vanaf de dag der verzuim, welke gaat lopen op de dag na afloop van de termijn, wettelijke rente verschuldigd aan Nails by Selcan .

4.5 Nails by Selcan is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waar onder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

4.6 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Nails by Selcan zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 5 Rente en Kosten
5.1 Indien afnemer niet binnen genoemde termijn betaalt, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper zonder enige nadere ingebrekestelling het recht om vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag een rente in rekening te brengen van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt.

5.2 Indien de afnemer in gebreke blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen gegeven worden, in welk geval de afnemer betaald het alsdan verschuldigde totaal bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag met een minimum van euro 250 en van de eventuele

Artikel 6 Levering

  Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.

6.2De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Nails by Selcan zijn de goederen te leveren.

6.3Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. Het laten verstrijken van de leveringstermijn bevrijdt de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Nails by Selcan nagelproducten verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over

Artikel 8 Aansprakelijkheid en reclame

8.1 Nails by Selcan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nails by Selcan is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en /of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nails by Selcan is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio

8.2 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Nails by Selcan nagelproducten daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven

8.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Nails by Selcan nagelproducten de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

8.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan Nails by selcan nagelproducten te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
Artikel 9 Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Nails by Selcan nagelproducten in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Nails by Selcan nagelproducten gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Nails by Selcan nagelproducten kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10 Prijzen

10.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van verkoper inclusief BTW.

10.2 Verkoper kan alle gemaakte kosten welke direct of indirect verband houden met de uitvoering van de opdracht en welke met instemming van de afnemer zijn verricht, in rekening brengen.

het totale bedrag met een minimum van euro 250 en van de eventuele kosten, zulks onverminderd het recht van verkoper de werkelijk geleden schade te vorderen

Artikel 11 Persoongegevens & Privacy

De cliënt voorziet Nails by Selcan voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Nails by Selcan aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nails by Selcan neemt de persoonlijke gegevens van de client op een klantenkaart.

Nails by Selcan behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 12 Geheimhouding

Nails by Selcan is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door cliënt is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 13 Garantie

Nails by Selcan geeft de cliënt 2 weken( 14 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / afgetrokken.

De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder niet heeft opgevolgd.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

De cliënt jonger dan 16 jaar is.

De cliënt te lange kunstnagels heeft (1/3 tip. 2/3 nagelbed)

Artikel 14 Beschadiging & Diefstal

Nails by Selcan heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nails by Selcan meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 15 Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nails by Selcan en de behandelde stylist. Nails by Selcan moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nails by Selcan de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nails by Selcan en klager niet tot overeenstemming kunnen komen kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 16 Nail art & Design nails

Indien Nails by Selcan een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art of design nail motieven berust bij Nails by Selcan. Indien de client de aangebrachte nail art of design nail laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nails by Selcan. Nails by Selcan mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

Artikel 17 Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nails by Selcan het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Artikel 18 Roken

In de salon mag niet gerookt worden

Artikel 19 Salon

In de salon is ruimte voor maximaal 20 personen (studenten, modellen)

Artikel 20 Leeftijd

De minimale leeftijd die Nails by Selcan hanteert voor het zetten van kunstnagels (gel of acryl) is 16 jaar. Mits met schriftelijke toestemming onder de 16 jaar van een ouder. Voor overige behandelingen onder 16 jaar graag even contact opnemen met Nails by Selcan.

Artikel 21 Recht

Op elke overeenkomst tussen Nails by Selcan en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en sterking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst

Artikel 22 Toepasselijk recht

Op alle door Nails by Selcan gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen de partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijk Rechter van de woon-c.q. vestigingsplaats van Nails By Selcan, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijk Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

&&&&&&&&&&&&&&%%%%%%%%%##############################################################################################################
Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nails by Selcan en een cliënt waarop Nails by Selcan deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 Inspanning nagelstudio

Nails by Selcan zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3 Afspraken

Een afspraak die telefonisch, in de studio, per e-mail per sms of whatsapp gemaakt zijn, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 voorafgaande aan de afspraak melden aan Nails by Selcan middels bekend telefoonnummer 06-48432981.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent Nails by Selcan 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Nails by Selcan de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Nails by Selcan moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4 Betaling

Nails by Selcan vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in nagelstudio Nails by Selcan. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nails by Selcan vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de aangegeven in de salon. Aanbiedingen in advertertenties zijn geldig in de looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

  Alle betalingen dienen vooraf te geschieden. Is een betalingsovereenkomst overeengekomen dan dient
  de factuur binnen afgesproken termijn aan te voldoen na factuurdatum, zulks zonder compensatie of opschorting en zonder aftrek van kosten of kortingen, betaald te worden.

4.2 Betalingen worden steeds geacht te zijn geschied ter voldoening van de openstaande rente, de invorderingskosten en vervolgens van de oudste openstaande factuur.

4.3 Indien de kredietwaardigheid van de afnemer daartoe, naar het uitsluitend oordeel van verkoper, aanleiding geeft, kan verkoper vooruitbetaling, aflevering onder rembours of nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

4.4Indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door Nails by Selcan is ontvangen, is de opdrachtgever vanaf de dag der verzuim, welke gaat lopen op de dag na afloop van de termijn, wettelijke rente verschuldigd aan Nails by Selcan .

4.5 Nails by Selcan is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waar onder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

4.6 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Nails by Selcan zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 5 Rente en Kosten
5.1 Indien afnemer niet binnen genoemde termijn betaalt, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper zonder enige nadere ingebrekestelling het recht om vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag een rente in rekening te brengen van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt.

5.2 Indien de afnemer in gebreke blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen gegeven worden, in welk geval de afnemer betaald het alsdan verschuldigde totaal bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag met een minimum van euro 250 en van de eventuele

Artikel 6 Levering

  Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.

6.2De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Nails by Selcan zijn de goederen te leveren.

6.3Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. Het laten verstrijken van de leveringstermijn bevrijdt de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Nails by Selcan nagelproducten verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over

Artikel 8 Aansprakelijkheid en reclame

8.1 Nails by Selcan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nails by Selcan is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en /of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nails by Selcan is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio

8.2 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Nails by Selcan nagelproducten daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven

8.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Nails by Selcan nagelproducten de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

8.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan Nails by selcan nagelproducten te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
Artikel 9 Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Nails by Selcan nagelproducten in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Nails by Selcan nagelproducten gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Nails by Selcan nagelproducten kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10 Prijzen

10.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van verkoper inclusief BTW.

10.2 Verkoper kan alle gemaakte kosten welke direct of indirect verband houden met de uitvoering van de opdracht en welke met instemming van de afnemer zijn verricht, in rekening brengen.

het totale bedrag met een minimum van euro 250 en van de eventuele kosten, zulks onverminderd het recht van verkoper de werkelijk geleden schade te vorderen

Artikel 11 Persoongegevens & Privacy

De cliënt voorziet Nails by Selcan voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Nails by Selcan aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nails by Selcan neemt de persoonlijke gegevens van de client op een klantenkaart.

Nails by Selcan behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 12 Geheimhouding

Nails by Selcan is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door cliënt is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 13 Garantie

Nails by Selcan geeft de cliënt 2 weken( 14 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / afgetrokken.

De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder niet heeft opgevolgd.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

De cliënt jonger dan 16 jaar is.

De cliënt te lange kunstnagels heeft (1/3 tip. 2/3 nagelbed)

Artikel 14 Beschadiging & Diefstal

Nails by Selcan heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nails by Selcan meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 15 Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nails by Selcan en de behandelde stylist. Nails by Selcan moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nails by Selcan de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nails by Selcan en klager niet tot overeenstemming kunnen komen kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 16 Nail art & Design nails

Indien Nails by Selcan een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art of design nail motieven berust bij Nails by Selcan. Indien de client de aangebrachte nail art of design nail laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nails by Selcan. Nails by Selcan mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

Artikel 17 Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nails by Selcan het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Artikel 18 Roken

In de salon mag niet gerookt worden

Artikel 19 Salon

In de salon is ruimte voor maximaal 20 personen (studenten, modellen)

Artikel 20 Leeftijd

De minimale leeftijd die Nails by Selcan hanteert voor het zetten van kunstnagels (gel of acryl) is 16 jaar. Mits met schriftelijke toestemming onder de 16 jaar van een ouder. Voor overige behandelingen onder 16 jaar graag even contact opnemen met Nails by Selcan.

Artikel 21 Recht

Op elke overeenkomst tussen Nails by Selcan en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en sterking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst

Artikel 22 Toepasselijk recht

Op alle door Nails by Selcan gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen de partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijk Rechter van de woon-c.q. vestigingsplaats van Nails By Selcan, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijk Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.